Je jedna zo štyroch zadunajských mestských častí Bratislavy má špecifické historické a geografické postavenie. Od roku 1990 je vyhlásená za pamiatkovú zónu. Má vynimočnú geografickú polohu - od doby rímskej vedie cez jej územie obchodná cesta z dnešného Maďarska do Rakúska.V 90. rokoch bola vybudovaná na území Rusoviec časť dialničného systému, ktorý v najbližšej budúcnosti prepojí cestný komunikačný systém SR s okolitými krajinami.

Dňom 1. decembra 2002 nadobudla účinnosť Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu v Bratislave, ktorou sa vyhlasuje prírodná rezervácia Dunajské ostrovy. Slávnostné vyhlásenie prírodnej rezervácie sa uskutočnilo v v Rusovciach dňa 3. decembra 2002. Rezervácia je tvorená dvoma ostrovmi Hornou a Dolnou Sihoťou, ktoré sa nachádzajú v priestore medzi derivačným kanálom a hlavným tokom Dunaja. Dôvodom na vyhlásenie rezervácie boli spoločenstvá lužných lesov s výskytom viacerých ohrozených druhov rastlín a živočíchov. Pri prechádzkach rezerváciou môžeme vidieť napríklad vzácne bobry, niekoľko druhov obojživelníkov a množstvo operencov.
Rusovce - Mestská časť Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, bola na návrh Mestskej správy pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave k 1.10.1990 vyhlásená za pamiatkovú zónu. Pozostatky kastela z doby rímskej, ktorý je jediný svojho druhu na území Slovenska sú prevrstvené zástavbou ľudovej architektúry, ktorú dopĺňa rozsiahly historický park pri kaštieli voľne prechádzajúci do lužných lesov pri Dunaji.

Oblasť bola osídlená už v dobe rímskej, keď sa tu objavili v roku 1949 zvyšky rímskej osady typu "villa rustica". Prvá písomná zmienka o Čunove je z roku 1232. Po roku 1235 bolo celé okolie spustošené Tatármi.
V 14. storočí bola oblasť hranicou medzi dolným a horným Uhorskom. Pôvodné názvy Chunn, nemecky Sarndorf, maďarsky Csún. Turci tvorili pre oblasť ďalšiu pohromu, na územie sa sťahovali Chorváti.
Po odchode Turkov bola obec v 16. storočí osídľovaná Chorvátmi, ktorých vláda lákala na nové územia rôznymi daňovými úľavami.
Obec bola ku Slovensku pripojená spolu s Jarovcami a Rusovcami podľa Parížskej dohody k Československu v roku 1947. Dovtedy patrila po 1. svetovej vojne Maďarsku. K Bratislave bolo Čunovo pripojené v roku 1972.
Čunovo je dôkazom toho, že rozvoj športu je možný aj v podmienkach malých mestských častí. Súvislosť s vybudovaním vodného diela vytvorilo veľké možnosti pre rybolov, cykloturistiku, rafting, vodné športy. Medzi športové združenia mestskej časti Čunovo patria:
Telovýchovná jednota Čunovo- futbaloví športovci
Raft Team Čunovo - športový klub
HC Čunovo - hokejbaloví zanietenci.
Klub šikovných rúk a ručičiek - alebo malí šikulkovia sa schádzajú každý piatok .
V Čunove sa nachádzajú 2 reštauračné zariadenia a 1 potraviny.
Podľa Šatistického úradu SR, Krajskej správy v Bratislave má mestská časť Bratislava – Čunovo 1 009 obyvateľov.

Rajka leží na najseverňajšej strane za Dunajom, a hraničí s 3 krajinami :  Maďarsko, Rakúsko a Slovensko. Našu krajinu Dunaj dosiahne práve pri Rajke. Tu si sparví cestu Dunajsko- Mosonský úsek a tak vytvorí velký okres : Szigetköz. Z inej strany Rajku dosiahne rovina Lajta, starodávno nazvané : Bahenná zem, ktorý starodávny nemci nazvali : Heideboden.
Zaujímavosti:
Gotický rímsko – katolický kostol z XIV. storočia, Evanjelická fara , Kúria Zichy, Evanjelický kostol postavený v roku 1783-84, Socha kalvárie, Park sôch postavený v roku 1992 na maďarsko – slovensko –rakúskej hranici

Po usídlení vo vlasti sa sem nasťahovali  Bešeňovci na ochranu hraníc. Dedina, ktorá sa stala neskôr maďarskou, bola spustošená turekmi a chorváti, ktorí boli vyhnaní z Dalmácie, si tu našli útulok. Obyvatelia dediny sa hlásili ešte aj v roku 1930 k chorvátskej národnosti.
V súčasnosti skoro dva tretina obyvateľov tejto dediny sa hlási k chorvátskej národnosti. V obci je aktívny život združenia a kultúry. Tým , ktorí prichádzajú od mesta Mosonmagyaróvár, sa oplatí zastaviť na cintoríne, kde si môžu pozrieť náhrobné kamene, na ktorých sú zaujímavé práve nápisy, ktoré symbolizujú hľadanie identity, jazyku, odráža sa z nich asimilácia lásky a súcitu jednej malej skupiny, ktorá sa odtrhla od materinskej krajiny.
Od hlavnej cesty z mesta Rajka sa začína ulica Adyho Endre, kde vláda kúpil najstarší dom  -tzv. Wurcz dom s číslom domu 11. -, ktorý dal zariadiť malou zbierkou s prejavom náklonosti k chorvátskej kultúre. Na západnej hranici obce sa nachádza kostol postavený v XVIII. storočí, ktorý bol zväčšený v XIX.storočí. Na fasáde kostola je tabuľa, na ktorej sú napísané mená padlých hrdinov z obidvoch svetových vojen a z ktorej sa odráža aj  etnické zloženie obyvateľov. Oltár kostola znázorňuje narodenie Panny Márie. Na dvoch koncoch obce sú tkz. „ morové stľpce“.

RusovceCunovoRajkaBezanye Kerékpárút térkép

EuroVelo cesty plánujú na cyklistické túry, križujúce sa po celom kontinente s pripojením už existujúcich ciklotrás. Samozrejme tieto EuroVelo cyklotrasy budú použiteľné aj pre prevádzku miestych cyklistov. Cez Maďarskú republiku prechádzajú dve EuroVelo trasy, EV6 a EV11 - od Atlantického oceánu až po Čierne more.

EuroVelo, celý názov Európska cykloturistická sieť , je plánom Európskej cyklistickej asociácie na vytvorenie 12 zďaleka vzdialených cyklotrás, ktoré by sa križovali po celej Európe. Celková dľžka týchto ciest je viac ako 60 000 km, z ktorých je už viac ako 20 000 km hotových.

Odovzdali EURO VELO 6 jednotlivé úseky cyklistickej trate pri slovensko-maďarských hraniciach

12. 12. 2012.

V rámci projektu „HUSK/0901/2.3.1/0242 Euro Velo 6 Bezenye, Rajka, Čuňovo, Rusovce zriadenie cyklotrás” s rozpočtom 2 161 545,78 EUR bola zrealizovaný chýbajúci úsek cyklistickej trate EuroVelo 6 na maďarskej strane. Na slávnostnom otvoreni 12.decembra okrem iných mal prejav aj dr. Széles Sándor, poverený vládou Maďarska, a Érsek Árpád poslanec Národnej rady.

Podrobnejšie...

Odovzdali EURO VELO 6 jednotlivé úseky cyklistickej trate pri slovensko-maďarských hraniciach

V rámci projektu „HUSK/0901/2.3.1/0242 Euro Velo 6 Bezenye, Rajka, Čuňovo, Rusovce zriadenie cyklotrás” s rozpočtom 2 161 545,78 EUR bola zrealizovaný chýbajúci úsek cyklistickej trate EuroVelo 6 na maďarskej strane. Na slávnostnom otvoreni 12.decembra okrem iných mal prejav aj dr. Széles Sándor, poverený vládou Maďarska, a Érsek Árpád poslanec Národnej rady

EUROVELO 6 BEZENYE, RAJKA, ČUNOVO, RUSOVCE,cyklistická trať, malý úsek dokáže spojiť veľké vzdialenosti

Na slávnostnom zahájení po prejave strarostky obce Čuňovo, dr Széles Sándor, zástupca Župného úradu Győr-Moson-Sopron, prevzal slovo a vyjadril uznanie voči zainteresovaným samosprávam a partnerom. Vyjadril nádej, že používanie a prevádzkou cyklistickej trate bude dosiahnutý cieľ – úzka spolupráca medzi obcami. Podľa poslanca Slovenskej Národnej rady, Érsek Árpád, dokončená cyklistická trať bude mať pozitívny vplyv na celý región, na maďarsko-slovenský vzťahy a na nasledujúce cezhraničné projekty. Vedúci partner, starosta obce Bezenye, Kammerhofer Róbert, ocenil úsilie, ktoré umožnilo projekt a poďakoval sa okrem partnerských samospráv aj kľúčovým účastníkom, organizácie Sprostredkovateľský Orgán, realizátoru Makadám Kft a zástupcovi vykonávateľovi projektového manažmentu Inventio Consulting

Nový úsek cyklotrasy EuroVelo 6 v Bezenyi a Rajke bol dokončený

10. 10. 2012.

Cyklotrasa EuroVelo 6 sa u nás tiahne popri Dunaji. V rámci Programu Vzájomnej Slovensko-Maďarskej Spolupráce bola zo zdrojov európskej únie, ktorá poskytla takmer 600 miliónov forintov, dobudovaná chýbajúca časť cyklotrasy spájajúca Bezenye a Rajku nachádzajúce sa v Szigetközi s Čunovom a Rusovcami nachádzajúcimi sa na území Slovenska.

Podrobnejšie...

Nový úsek cyklotrasy EuroVelo 6 v Bezenyi a Rajke bol dokončený

Cyklotrasa EuroVelo 6 sa u nás tiahne popri Dunaji. V rámci Programu Vzájomnej Slovensko-Maďarskej Spolupráce bola zo zdrojov európskej únie, ktorá poskytla takmer 600 miliónov forintov, dobudovaná chýbajúca časť cyklotrasy spájajúca Bezenye a Rajku nachádzajúce sa v Szigetközi s Čunovom a Rusovcami nachádzajúcimi sa na území Slovenska.

Práce začali najskôr na maďarskom úseku (Bezenye a Rajka) v marci 2012. Ako prvý bol dokončený úsek patriaci Rajke, ktorý bol skolaudovaný 7. septembra 2012. Cyklistov tu očakáva aj novovybudované miesto na odpočinok. Ako ďalší bol dokončený a skolaudovaný úsek vedúci cez Bezenye, 10. októbra 2012.  8,7 km dlhá trasa vedúca cez územie maďarska bola teda už úplne dokončená. 7,6 km dlhá trasa vedúca cez Čunovo (Dunacsún) a Rusovce (Oroszvár), nachádzajúca sa na území Slovenska, bude dokončená najneskôr 31. decembra 2012.  Celá trasa bude prístupná pre cyklistov pravdepodobne od roku 2013.

Chýbajúci úsek sa postaví vďaka pomoci Európskej Únie

05. 04. 2012.

S rozpočtom 2.161.545,78 Eur sa do 31.-ho decembra 2012 postaví chýbajúci úsek cyklistickej trasy v Maďarsku v rámci projektu „HUSK/0901/2.3.1/0242 Eurovelo 6 Bezenye, Rajka, Čunovo, Rusovce - zriadenie cyklotrate ” Pri slávnostnom zahájení projektu sa v mene vlády vyjadrili dr. Sándor Széles a taktiež dr. Nagy István zástupca parlamentu.

Podrobnejšie...

Eurovelo 6 cyklistická trať cez Bezenye, Rajka, Dunacsúny a Oroszvár osídlenia. Chýbajúci úsek sa postaví vďaka pomoci Európskej Únie

S rozpočtom 2.161.545,78 Eur sa do 31.-ho decembra 2012 postaví chýbajúci úsek cyklistickej trasy v Maďarsku v rámci projektu „HUSK/0901/2.3.1/0242 Eurovelo 6 Bezenye, Rajka, Čunovo, Rusovce - zriadenie cyklotrate ” Pri slávnostnom zahájení projektu sa v mene vlády vyjadrili dr. Sándor Széles a taktiež dr. Nagy István zástupca parlamentu.

EuroVelo, sieť cyklotrás celoeurópskeho významu je plánom Európskej cyklistickej federácie a má 12 trás v celkovej dĺžke 60 000 km. Trasa EuroVelo 6 smeruje od Atlantického oceánu, z francúzskeho mesta Nantes k Čiernemu moru, ku mestu Constanta.

Počas svojej trasy východne križuje Francúzsko, pokračuje až po jazero Boden vo Švajčiarsku, pozdĺž Dunaja prechádza cez Nemecko, Rakúsko, Slovensko, Maďarsko, Srbsko a Bulharsko až po Rumunsko, kde pri ústí Dunaja, Constante príde k Čiernemu moru.

Teraz stavaná cyklotrasa o dĺžke 16,3 km zabezpečuje chýbajúce úseky podľa predpisov kvality v sieti EuroVelo medzi Mosonmagyaróvár-Paprét a Gabčíkovo-Bratislava. Tento úsek bude súčasťou cyklotrasy Viedeň-Budapešť. Počas projektu sa postavia aj dve odpočívadlá s úschovňou na bicykle, mapou a externým nábytkom na odpočinok. Maďarský úsek je dlhý 8,7 km, čo predstavuje 77% z celkových nákladov.

Celkové náklady stavby sú 2.161.545,78 Eur, z ktorých 85% je financovaných zo zdrojov Európskej únie v rámci projektu „HUSK/0901/2.3.1/0242 Eurovelo 6 Bezenye, Rajka, Čunovo, Rusovce - zriadenie cyklotrate ”. Realizácia projektu sa koná od 25. októbra 2011 do 31. decembra 2012.

Na slávnostnom otváraní vítal prítomných hostí starosta obce Bezenye. Projekt pozdravil aj dr. Sándor Széles v mene zastupiteľstva krajského úradu Győr-Moson-Sopron a v mene vlády zástupca parlamentu dr. Nagy István. Primátor mesta Mosonmagyaróvár vyjadril svoje potešenie v súvislosti so stavbou cyklotrasy, keďže dopĺňa už dávno chýbajúci úsek medzi Mosonmagyaróvárom a slovenskou stranou. Trasa je v priamom susedstve k Szigetköz, čo by malo zvýšiť príťažlivosť tejto lokality pre turistov.

Základný kameň projektu bol položený 4. apríla 2012 o 10:30 hod. vedľa prístupovej cesty Bezenye-Paprét, kde sa nový úsek napojí na už existujúcu cyklotrasu.

Čoskoro...
Čoskoro...
Čoskoro...

Obecný úrad Bezenye
H-9223 Bezenye, Szabadság u. 50.
Tel: +36 96/223-074
Fax: +36 96/670-001
Web: http://www.bezenye.hu/

Starosta - Kammerhofer Róbert
E-mail: polgarmester@bezenye.hu

Obecný úrad Rajka
H- 9224 Rajka, Szabadság tér 1.
Tel: +36 96/222-011
Fax: +36 96/222-132
Web: http://www.rajka.hu/

Starosta - Kiss Vince
E-mail: polgarmester@rajka.hu

MC Bratislava –Rusovce
SK-851 10 Bratislava Rusovce, Vývojová ulica č. 8
Tel: +421 02/68 207011
Fax : +421 02/68 207013
Web: http://www.bratislava-rusovce.sk

Starosta – Dušan Antoš

MC Bratislava-Čunovo
SK-851 10 Bratislava, Miestny úrad Hraničiarska č. 144.
Tel: +421 62 850 621
Fax: 62 850 629
Web: http://www.cunovo.eu/

Starostka - Gabriela Ferenčáková

*Obsah tejto webovej stránky nereprezentuje oficiálne stranovisko Európskej únie.